Jesteś tutaj

Koordynator do Spraw Dostępności

tel. 0 81 534 71 84 wew. 25
e-mail: dostepnosc@lublin.winb.gov.pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.lublin.winb.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych dotyczących: dokumentów w formatach .doc i .pdf, grafik, które nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne wyjaśniające, braku w pełni dostosowanej wersji mobilnej strony internetowej. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Korczyński, dostepnosc@lublin.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 081 534 71 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie mieści się na szóstym piętrze budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanym przy ul. Lubomelskiej 1-3
w Lublinie. Budynek został wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich (prowadzący do głównego wejścia) oraz trzy windy wewnątrz obiektu, w tym jedną dostosowaną swoimi gabarytami do potrzeb osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Drzwi wejściowe do WINB w Lublinie posiadają dzwonki oraz domofony, z których może skorzystać osoba mająca kłopot z ich pokonaniem. Informują one pracownika instytucji o potrzebie udzielenia stosownej pomocy. Goście i interesanci WINB w Lublinie nie poruszają się po siedzibie Inspektoratu samodzielnie. Zawsze towarzyszą im odpowiedni pracownicy, którzy prowadzą konkretne sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie. Siedziba Inspektoratu nie jest wolna od pionowych i poziomych barier, nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku i siedizby WINB w Lublinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie Inspektoratu nie ma pętli indukcyjnych, ponadto nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub druku w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. WINB w Lublinie nie zapewnia tłumacza języka migowego.