Jesteś tutaj

Działalność Urzędu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie:

  • art. 38 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
  • ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
  • Statutu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  • Regulaminu Organizacyjnego WINB w Lublinie.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie jest urzędem wchodzącym w skład zespolonej administracji wojewódzkiej obsługującym Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz naczelników Wydziałów.

Wojewódzki Inspektor realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze województwa.